Als service club trachten wij ons doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van maatschappelijke organisaties op lokaal, nationaal of internationaal niveau.

Clubleden kunnen met daarvoor beschikbare formulieren projectvoorstellen indienen bij de commissie goede doelen.

Deze commissie zorgt dat de aanvrager de meeste complete informatie geeft, toetst of de ingediende projectvoorstellen aansluiten bij de doelstellingen van het Soroptimisme en adviseert het clubbestuur ter zake.

De clubvergadering besluit in beginsel eens per clubjaar op basis van de voorstellen van het bestuur op welke concrete goede doelen (voor één of meerdere jaren) de fondsenwerving zich richt, bij voorkeur op (tenminste) twee concrete projecten, één veraf en één dichtbij.

De commissie goede doelen houdt contact met de betrokken projectorganisaties en ziet toe op de betalingen en de terugkoppeling over de resultaten.

de commissie zorgt dat de aanvrager complete informatie geeft zodat een besluit genomen kan worden over de bestemming vh beschikbare geld