De kascommissie controleert ééns per jaar de gedane uitgaven en weergave daarvan in de financiële verantwoording door de penningmeester aan de club.

De controle betreft (steekproefsgewijs) de juistheid van de weergegeven bedragen én of de bedragen in lijn met de bedoeling van de club en haar beleid zijn gedaan. De kascommissie doet dit namens de leden van de club, op initiatief van de penningmeester. Wanneer geen onrechtmatigheden geconstateerd zijn adviseert de kascommissie aan de leden van de club in de eerstvolgende vergadering om de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De leden nemen vervolgens het besluit om het advies van de kascommissie al dan niet op te volgen.