OtW Forms_of_violence.png

Stop geweld tegen vrouwen: Emancipatie.
Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat geweld tegen vrouwen een vorm van discriminatie is en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand houdt. Het is een inbreuk op de mensenrechten van vrouwen. Het Verdrag van Istanbul onderstreept dat het probleem van geweld tegen vrouwen alleen aangepakt kan worden wanneer vrouwen en mannen als gelijken worden gezien in de samenleving en binnen het gezin. Emancipatie is een belangrijke voorwaarde voor een geweldloze toekomst van vrouwen, https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/geweld-tegen-vrouwen-nederland-onder-de-loep

Emancipatie
In de Emancipatiemonitor 2018 van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt een goed overzicht gegeven van de staat van de emancipatie in Nederland. Wij hebben daar de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt. Het opleidingsniveau van vrouwen is goed gegroeid en vrouwen tot 45 jaar zijn zelfs hoger opgeleid dan mannen! Veel vrouwen blijven werken na de komst van kinderen en werken hierna meestal ook meer. Mannen blijven vaker thuis om voor hun kinderen te zorgen. Ook het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven, de wetenschap en de rijksoverheid is gegroeid. Ondanks deze stijging zijn vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd op de hogere en besluitvormende posities. En we zien in Nederland een achterstand in financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Slechts 60% van de Nederlandse vrouwen is financieel onafhankelijk.

Hoe kan het dat de emancipatie van vrouwen in Nederland niet verder gevorderd is?
In de emancipatiemonitor van 2018 is wederom opgenomen dat de carrière van een vrouw een deuk oploopt bij de komst van kinderen. 'Moeders hebben minder vaak werk, werken minder uren en zijn minder vaak economisch zelfstandig dan vaders, en ook minder dan jonge vrouwen die (nog) geen kinderen hebben.'
Dit is dus een belangrijk punt in de emancipatie van vrouwen. Hier stagneert de emancipatie van vrouwen. In Nederland loopt de arbeidsparticipatie van vrouwen meer terug dan van mannen bij de komst van kinderen. Laten we een aantal oorzaken onder de loep nemen.

Zwangerschapsverlof
Aan Nederlandse vrouwen is de taak om 3 maanden na een bevallig weer de werkzaamheden buitenshuis op te pakken. Dit is een zware taak. Veel Nederlandse vrouwen kiezen op dit moment om deeltijd te gaan werken. Een verruiming van het bevallingsverlof kan hier uitkomst bieden.

Kinderopvang
Kinderen die werkende ouders hebben, moeten naar de opvang.
Wanneer ouders meer gaan werken en een groter beroep op de opvang doen, zal de kwaliteit en dienstverlening nog belangrijker worden voor ouders. Ouders die geen vertrouwen in de kwaliteit van de opvang hebben of onvoldoende dienstverlening ervaren, zullen naar andere oplossingen zoeken voor hun kind zoals familie, minder gaan werken of gastouder opvang.
Verruiming van de diensten en hoge kwaliteit van de kinderopvang is gewenst bij voltijds werkende ouders.

Verdiensten
Het Nederlandse belastingrecht is zo ingedeeld dat tweeverdieners het meeste rendement hebben van hun arbeid. Helaas is dit effect weg wanneer een van de partners meer dan 2 dagen werkt. Daarna geldt dat de ouder die het meest verdient het meeste rendement heeft op arbeid.
Het gezinsinkomen in Nederland is optimaal wanneer de ouder die het meest verdient 5 dagen per week werkt en de andere ouder het gezinsinkomen aanvult met minimaal 2 dagen arbeid. In Nederland krijgen mannen meer betaald dan vrouwen voor gelijke arbeid. Het wordt dus tijd dat vrouwen voor gelijke arbeid ook een gelijke verdienste krijgen zodat de keuze voor deeltijdwerk niet automatisch bij vrouwen terecht komt. De emancipatie van vrouwen wordt negatief beïnvloed door de ongelijke beloning op werk.

Participatiemaatschappij
Nederland richt zijn pijlers op een participatiesamenleving. Meehelpen in de klas, mantelzorg, verantwoordelijkheden binnen een (sport)club en vrijwilligerswerk zijn voorbeelden van de participatie die gevraagd wordt van Nederlanders.
Dat deze taken (veel) tijd kosten is evident. Door deeltijdwerk kan eenvoudiger aan deze verantwoordelijkheden voldaan worden.

Het beeld van de vrouw
Veel Nederlanders hebben diepgewortelde ideeën over rollen van vrouwen en mannen in het gezin en in de samenleving. Door de heersende opvatting van de rol van de vrouw in de samenleving als moeder, als verzorger en als kostwinner is het niet eenvoudig voor Nederlandse vrouwen om te kiezen voor onafhankelijkheid.

Soroptimisten
Soroptimisten zetten zich in voor de positie van de vrouw. Zij werken samen om het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren. Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen is één van de 5 doelen die Soroptimisten nastreven.In het eerste deel staat genoemd dat emancipatie een belangrijke voorwaarde is voor een geweldloze toekomst van vrouwen. In Nederland is de dialoog over emancipatie nog niet afgerond. Hoewel in Nederland grote stappen zijn gezet, laten de cijfers ook zien dat er nog een aantal stappen te zetten zijn in de emancipatie van vrouwen.