Marie Muntendam fonds

agenda

Persoonlijke financiële steun voor Soroptimisten

De Stichting Marie Muntendam Fonds is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41199464 en haar RSIN is: 805085075.

De Stichting is per e-mail bereikbaar op: mariemuntendamfonds@hotmail.com

Het banknummer van de Stichting is : NL63 ABNA 0494 4546 95

Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële hulp aan vrouwen die meer dan twee jaar actief lid zijn, of geweest zijn, van een Soroptimistclub in Nederland, Suriname of Curaçao en die in financiële nood verkeren.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het – zonodig – verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift (zodanig dat geen schenkingsrecht verschuldigd is), een renteloze of een rentedragende lening of een combinatie van lening en gift. Bij het verlenen van hulp wordt ook rekening gehouden met verruiming van de mogelijkheden tot het maatschappelijk functioneren van aanvraagster. Het fonds verstrekt geen structurele bijdragen. Financiële hulp kan slechts geboden worden indien de voorliggende sociale voorzieningen en/of uitkeringen ontoereikend zijn.

Het bestuur is per 1 oktober 2015 als volgt samengesteld :
JMH Slagter, voorzitter
MJ Westerman, vice-voorzitter
BJ Honing, secretaris
EC Boelema – de Koning, penningmeester
NW Edzes - Kerklaan, lid

De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd. Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Verslag over het jaar 2015-2016
Het verslagjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. In die periode heeft het bestuur 4 x vergaderd en zijn 33 hulpaanvragen ontvangen, waarvan 2 afgewezen op basis van de Richtlijnen. Iedere Soroptimistclub in Nederland heeft een contactlid voor het Marie Muntendam Fonds. Eens per twee jaar vindt een bijeenkomst van contactpersonen plaats. De volgende bijeenkomst is in april 2017.

Het bestuur van het Fonds streeft naar openheid wat betreft haar opdracht, doelen en werkwijze, terwijl tegelijkertijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht ten aanzien van de vertrouwelijkheid van gegevens van aanvraagsters.

Het kapitaal van de Stichting Marie Muntendam Fonds bestaat uit een stamkapitaal en een uitkeringsfonds. Overeenkomstig het bestuursbesluit van 13 oktober 2001 wordt er rente toegerekend aan het stamkapitaal conform artikel 9.1 van de statuten. De effecten worden gewaardeerd tegen de laagste waarde: historische aankoopprijs of lagere beurswaarde. Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.