Cookie melding

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Marie Muntendam fonds

agenda

Persoonlijke financiële steun voor Soroptimisten

De Stichting Marie Muntendam Fonds is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41199464 en haar RSIN is: 805085075.

De Stichting is per e-mail bereikbaar op: mariemuntendamfonds@hotmail.com

Het banknummer van de Stichting is : NL63 ABNA 0494 4546 95

Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële hulp aan vrouwen die meer dan twee jaar actief lid zijn, of geweest zijn, van een Soroptimistclub in Nederland, Suriname of Curaçao en die in financiële nood verkeren.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het – zonodig – verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift (zodanig dat geen schenkingsrecht verschuldigd is), een renteloze of een rentedragende lening of een combinatie van lening en gift. Bij het verlenen van hulp wordt ook rekening gehouden met verruiming van de mogelijkheden tot het maatschappelijk functioneren van aanvraagster. Het fonds verstrekt geen structurele bijdragen. Financiële hulp kan slechts geboden worden indien de voorliggende sociale voorzieningen en/of uitkeringen ontoereikend zijn.

Bestuur Marie Muntendam fonds 2017-2018 
Jetty Slagter (club Almere), voorzitter
Marjan Westerman (club Almere), vice-voorzitter
Berber Honing (club Den Helder-de Razende bol), secretaris
Liesbeth Boelema – de Koning (club Zoetermeer e.o.), penningmeester
Nicolette Edzes (club Noordoostpolder), assessor

De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd. Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Verslag 2016-2017

Het bestuur heeft in 2016 1x vergaderd op 24 september in Almere (niet plenair), in 2017 3x, op 14 januari in Baarn, op 8 april in Utrecht-Lunetten en op 23 september in Emmeloord.
Daarnaast is er, zoals gebruikelijk, overleg geweest tijdens de Wintervergadering en op de Landdag en voorts per e-mail.
Op 23 februari is vergaderd met het Uniebestuur. In gevolge het besluit tijdens de Zomervergadering van 2016 tot opschorting van de jaarlijkse afdracht door de Unie aan het Marie Muntendam Fonds, is geen bijdrage van de Unie ontvangen, wel is ingevolge de gemaakte afspraken een bedrag van € 15.000.- ontvangen van het Algemeen fonds.
Het MMF is heel erg blij met de gift van het Algemeen Fonds van € 15.000.-  temeer daar de rente zo extreem laag is. In het verleden waren rente en dividendontvangsten de belangrijkste opbrengsten van de stichting.

Contacten met- en berichtgeving aan de contactpersonen.
Dit jaar is een bijeenkomst met de contactleden van de clubs gehouden op 8 april. Jamila Aanzi, die in oktober de Verenigde Naties toe zal spreken, hield een boeiende inleiding over het thema: Hoe gaat de arbeidsmarkt zich ontwikkelen en wat vraagt dat aan talent en ontwikkeling van jongeren en werkenden. De tweejaarlijkse vergadering werd afgesloten met de in groepen besproken vragen:

  • Hoe ziet men de rol van het MMF in de toekomst?
  • Is de huidige werkwijze met de contactleden nog van deze tijd?

Onderling overleg.
De MMF-folder is tijdens vergaderingen van de Unie verspreid.
Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van e-mail om tussendoor tot overeenstemming te komen met betrekking tot zaken die niet kunnen of hoeven wachten tot een van de (minimaal drie) reguliere bestuursvergaderingen

Overzicht aanvragen 2016-2017:
In 2016/2017 heeft het MMF 29 aanvragen ontvangen, waarvan 2 op basis van de geldende richtlijnen zijn afgewezen. Van de toegewezen 27 aanvragen betroffen 26 clubcontributie en/of sociale activiteiten, 1 aanvraag betrof een lening. 58% van de aanvragers was 60 jaar of ouder.

Het bestuur van het Fonds streeft naar openheid wat betreft haar opdracht, doelen en werkwijze, terwijl tegelijkertijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht ten aanzien van de vertrouwelijkheid van gegevens van aanvraagsters.

Het kapitaal van de Stichting Marie Muntendam Fonds bestaat uit een stamkapitaal en een uitkeringsfonds. Overeenkomstig het bestuursbesluit van 13 oktober 2001 wordt er rente toegerekend aan het stamkapitaal conform artikel 9.1 van de statuten. De effecten worden gewaardeerd tegen de laagste waarde: historische aankoopprijs of lagere beurswaarde. Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.