Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële hulp aan vrouwen die meer dan twee jaar actief lid zijn, of geweest zijn, van een Soroptimistclub in Nederland, Suriname of Curaçao en die in financiële nood verkeren. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het – zonodig – verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift (zodanig dat geen schenkingsrecht verschuldigd is), een renteloze of een rentedragende lening of een combinatie van lening en gift. Bij het verlenen van hulp wordt ook rekening gehouden met verruiming van de mogelijkheden tot het maatschappelijk functioneren van aanvraagster. Het fonds verstrekt geen structurele bijdragen. Financiële hulp kan slechts geboden worden indien de voorliggende sociale voorzieningen en/of uitkeringen ontoereikend zijn.