Bestuur Vrouwenstudiefonds  2017-2018

Voorzitter: Mechteld van den Beld – club Utrechtse Heuvelrug
Secretaris: Nelleke Fontein – club Delft
Penningmeester: Mirriam Ponds - club Utrechtse Heuvelrug

De Stichting Vrouwenstudiefonds  (Fonds) is opgericht in december 1995. 
Het Fonds had aanvankelijk tot doel  vrouwen uit de landen die tot de invloedsfeer van de voormalige Sovjet Unie behoorden, te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en kennis te laten maken met de leefsituatie in Nederland via het ter beschikking stellen van studiebeurzen voor kortdurende opleidingen, bij voorkeur in Nederland.

Sedert 1995 is het aanzien van Europa aanzienlijk gewijzigd. Veel landen zijn inmiddels aangesloten bij de EU en kunnen een beroep doen op beurzen die aldaar worden verstrekt. De reis- en uitwisselingsmogelijkheden zijn vereenvoudigd. 
Via internet en Skype kunnen gemakkelijk contacten worden gelegd.  
De doelgroep  van het Fonds is daardoor verbreed:  vrouwen en meisjes uit landen in oostelijk Europa die een opleiding willen volgen doch daarvoor over onvoldoende middelen beschikken, kunnen een beroep doen op het Fonds voor  financiële ondersteuning. Tevens zal het Fonds zich inspannen om ten behoeve van buitenlandse bursalen die in Nederland een opleiding komen volgen, contacten te leggen met Soroptimistclubs in de buurt en/of Soroptimisten die uit hoofde van hun beroep ondersteuning kunnen bieden.

De beoordeling van de aanvragen en de toekenning van de beurzen geschiedt door het bestuur van het Fonds. 
Aanvragen dienen ondersteund te worden door een Soroptimistclub, die daarmee tevens verantwoordelijk wordt  voor een juiste besteding van de gelden. De aanvrager behoeft zelf geen Soroptimist te zijn. 
Elk jaar medio november verzendt de secretaris aanvraagformulieren, vooralsnog naar alle Soroptimistclubs in Oost-Europa, gezien de historie van het Fonds. 
Aanvragen dienen voor 15 maart te worden ingediend, ten behoeve van het komende studiejaar.
Het Fonds is voor het doen van uitkeringen afhankelijk van bijdragen van derden. Het Fonds heeft een ANBI-status waardoor schenkingen  aftrekbaar van de belasting zijn en nalatenschappen buiten de successiebelasting vallen.

Het vermogen van het Fonds kan worden gevormd door:
• Bijdragen van hen, die met het doel van het Fonds sympathiseren
• Erfrechtelijk verkrijgingen en schenkingen
• alle andere baten
De bankrekening van het Fonds is:  NL 56 TRIO 019 803 3648

Het aanvraagformulier  voor een beurs staat onder “documenten” op deze webpagina.
U kunt het fonds bereiken via e-mail: womeneducationfund@soroptimist.nl 
of per post : Prins Bernhardlaan 171, 1097BL Amsterdam

Application form studiefonds (200,6 KB)